602976_10151511998708401_1237292885_n

Hva er Svartlamon?

Området Svartlamon i Trondheim er Norges første byøkologiske forsøksområde. Området er organisert og drives etter prinsipper om bærekraftige miljøløsninger, flat struktur, gjennomsiktig økonomi, lav standard, rimelig utleie. Svartlamon er samhold, kreativitet, motkultur, dugnad, deltakelse, inkludering, fellesskap, økologi, kunst, kultur, familie, vennskap, musikk, toleranse, festival. Frihet.

Svartlamon handler om å finne sin plass, et sted man kan leve, som den man vil, sånn som man vil.

Vi er stolte av Svartlamon.

Det begynte som okkuperte boliger, etter enorm innsats og mobilisering vant vi kampen mot de kommersielle kreftene og mot kommunen. Etter det var det ikke oss mot kommunen mer, det var oss og kommunen, på samme lag. Og vi svartlamonitter hadde ikke lenger en felles fiende å kjempe mot, vi skulle samarbeide, få til noe, bygge opp noe.

Og det har vi gjort.

Beboerforeninga

I 1990 ble Svartlamon beboerforening stiftet. Formålet til beboerforeninga var å bevare husene, og å kjempe for billige, sentrumsnære boliger. Grovt regnet bor det ca. 240 store og små på Svartlamon, fordelt på et 30-talls bygninger. Alle som har leiekontrakt hos Boligstiftelsen er automatisk medlem i Beboerforeninga.

Beboermøtet er Beboerforeningas styrende organ og alle kan være med å bestemme områdets styre og stell på møtene som vanligvis holdes en gang i måneden. Møtene har flat struktur og møteleder blir valgt ved hvert enkelt møte. Målet er å oppnå konsensus. I tillegg til de ordinære beboermøtene arrangeres det iblant stormøter, der større saker kan diskuteres mer i dybden.  Saker som skal opp på beboermøtet må meldes inn i forkant til mediegruppa@svartlamon.org.

Beboerne er organisert i 5 nabolag. En del saker kan avgjøres på nabolagsmøtene heller enn å tas med til beboermøtene. Hvert nabolag rår også over en pott med penger de kan bruke til diverse vedlikehold. De ulike husene holder også husmøter der det er aktuelt.

Boligstiftelsen

Svartlamon boligstiftelse har det formelle ansvaret for å forvalte og vedlikeholde utleieboliger på Svartlamon. Svartlamon boligstiftelse ble oppretta av Trondheim bystyre i 2001, og kom i drift fra 1. november samme år. Sammen med Svartlamon kultur- og næringsstiftelse har boligstiftelsen som oppgave å gjennomføre målsetningen for Svartlamon som økologisk område slik denne ble definert av Trondheim bystyre: Det overordnede målet er at Svartlamon skal bli en alternativ bydel med stort rom for eksperimentering, forsøk og utprøving. Det gjelder både boliger, boformer, sosialt samspill, medvirkning, økologi og energi, kommunale tjenester, kunst, kultur og næringsutvikling.

Svartlamon boligstiftelse forvalter cirka 130 boenheter, fra bofellesskap, leiligheter i større bygårder og noen eneboliger. De fleste bygningene er i dag eid av Trondheim kommune, men boligstiftelsen har selv fått oppført et femetasjers boligkompleks av massive treelementer i Strandveien 37- 39, med fire bofelleskap for fem-seks beboere i hvert, seks studioleiligheter samt ett næringslokale. Svartlamon boligstiftelse har tre ansatte fordelt på daglig leder, vaktmester og snekker. I tillegg nyter den også godt av den store mengden frivillig egeninnsats som legges ned i området av beboere og andre. Svartlamon boligstiftelses styre består av to representanter valgt av beboerne og tre personer valgt av Trondheim kommune. Representantene sitter i to år hver.

Kultur- og Næringsstiftelsen

Svartlamon kultur- og næringsstiftelse forvalter lokaler til næringsvirksomheten på området. Den overordnede målsettingen med stiftelsen er den samme som det overordnede målet for Boligstiftelsen (se over). Videre heter det i vedtektene at «Lokalene skal leies ut til unge i etableringsfasen og andre grupper som har behov for rimelige kultur- og næringslokaler. Leietakere skal forplikte seg til stor grad av egeninnsats for å bidra til at husleiene holdes lave.»

Lokalene de disponerer huser DansiT – Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag, Verkstedhallen, Lobbyen, Gratisbutikken, Heads (booking innen hiphop), Lilleby Audio, Lowlife Tattoo, Filmlys, RAKE arbeidsfellesskap (med 16 leietakere), ReMida – Senter for kreativ gjenbruk og silketrykkeriet Sjabrikk.

Om lag 70 mennesker har næringsinntekt knyttet til lokalene som kultur- og næringsstiftelsen disponerer. I tillegg er det flere som driver enkeltpersonforetak fra sine hjem.

Egeninnsats

Et av premissene for Svartlamon er frivillig egeninnsats. Det betyr i praksis at beboerne må bruke sin fritid på å jobbe for området. Når store prosjekter settes i gang budsjetterer vi som oftest med en betydelig grad av egeninnsats for å få prosjektene til å bli billigst mulig.

Det er mange måter å bidra til at Svartlamon blir en enda bedre plass å bo,

Se alle gruppene

Hvordan søke bolig?

Skriv en søknad til FlyKo, flytte- og koordineringsgruppa i boligstiftelsen, hvor du forteller om deg selv, hva du kan bidra med og hvorfor du ønsker å bo på området. Søknaden kan sendes per post, epost, leveres til boligforvalter på kontoret eller til representant(er) i Flyko. Merk søknaden «Flyko» eller «søknad om bolig».

flyko@svartlamon.org

Svartlamoen boligstiftelse
Strandveien 29
7042 Trondheim

Søknaden registreres av FlyKo, og arkiveres for vurdering når en leilighet blir ledig. Det er imidlertid stor søkermasse og få ledige leiligheter per år. Ved ledig leilighet vil alle søkere blir vurdert, uavhengig av når søknaden er mottatt. FlyKo skal følge et sett med kriterier gitt av Beboermøtet ved tildeling av bolig.

Om du er aktuell for en leilighet, vil FlyKo ta kontakt. Om du takker ja, lages videre avtale om kontraktskriving, om du avslår kan du fremdeles stå som boligsøker for andre leiligheter på området.

Vi ber om at søknaden din inneholder følgende informasjon:
Fullt navn
E-postadresse og telefonnummer
Alder
Sivilstatus, om du har barn på heltid eller deltid
Boligbehov, antall rom
Vil du eller kan du tenke deg å bo i kollektiv?
Vi understreker at alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt og at Flykos medlemmer er underlagt taushetsplikt. Svartlamoen er et område hvor det meste foregår på dugnad og dugnadsinnsats er forventet. Vi ber derfor om at det fremgår av søknaden hva du ser for deg at du kan bidra med. Dette kan være alt fra for eksempel organisatoriske evner, til rent konkrete håndtverkskunnskaper. Vi er klar over at situasjonen i det uregulerte boligmarked skaper vanskelige situasjoner for mange og din søknad trenger ikke inneholde så mye om dette.

For å stå som aktiv søker, må du oppdatere søknaden din hvert år. Ta da kontakt med boligstiftelsen eller FlyKo og fortell at du fortsatt ønsker å stå som boligsøker, eller send en ny søknad (eventuelt med nye opplysninger).