FlyKos retningslinjer

Svartlamon boligstiftelse og beboermøtet vedtok for første gang i 2001 et reglement for FlyKo. Følgende retningslinjer for Flyttekoordineringsgruppa FlyKo gjelder i dag:

FlyKo skal bestå av fem personer + fem vararepresentanter fra hvert nabolag på Svartlamon. Alle representantene velges for ett år. Noen nabolag velger i september andre i mars, sånn at det oppstår en overlapping av representanter.

Søkerne blir kategorisert inn i to grupper;
·    En bytteliste (leilighet mot leilighet innad i boligstiftelsen)
·    En søkeliste

Gruppa skal i utgangspunktet prioritere ut i fra følgende kriterier:
·    Unge mennesker
·    Nye folk
·    Boligløse
·    Økonomisk/sosialt vanskeligstilte
·    Håndverkere
·    Kunstnere
·    Aktive ressurspersoner
·    Innvandrere

FlyKo har myndighet til å tildele etter skjønn ut fra de nevnte kriteriene og det gruppa anser for å være til fellesskapets beste. Herunder kommer også det å ta hensyn til byttelista.

Byttelista er den interne lista for bytting av leiligheter på Svartlamon. For å kunne sette seg på byttelista må man skrive en kort søknad / begrunnelse til Flyko for ønske om en annen boenhet. Man kan kun stå på byttelista om man selv frigir en leilighet; kollektiv faller dermed utenfor. Flyko skal alltid vurdere byttelista når nye leiligheter skal tildeles, men er ikke bundet til å prioritere en intern søker. Flyko kan velge å se på de eksterne søknadene som ligger inne, og ta hensyn til de generelle kriteriene for tildeling av bolig på området.

Flyko gjør ikke tildelinger til folk som allerede eier en bolig.

Send mail til: flyko@svartlamon.org