Hva er Svartlamon?

Området Svartlamon i Trondheim er Norges første byøkologiske forsøksområde. Området er organisert og drives etter prinsipper om bærekraftige miljøløsninger, flat struktur, gjennomsiktig økonomi, lav standard, rimelig utleie. Svartlamon er samhold, kreativitet, motkultur, dugnad, deltakelse, inkludering, fellesskap, økologi, kunst, kultur, familie, vennskap, musikk, toleranse, festival. Frihet. Svartlamon handler om å finne sin plass, et sted man kan leve, som den man vil, sånn som man vil. Vi er stolte av Svartlamon.  Det begynte som okkuperte boliger, etter enorm innsats og mobilisering vant vi kampen mot de kommersielle kreftene og mot kommunen. Etter det var det ikke oss mot kommunen mer, det var oss og kommunen, på samme lag. Og vi svartlamonitter hadde ikke lenger en felles fiende å kjempe mot, vi skulle samarbeide, få til noe, bygge opp noe. Og det har vi gjort.

Beboerforeninga

I 1990 ble Svartlamon beboerforening stiftet. Formålet til beboerforeninga var å bevare husene, og å kjempe for billige, sentrumsnære boliger. Grovt regnet bor det ca. 240 store og små på Svartlamon, fordelt på et 30-talls bygninger. Alle som har leiekontrakt hos Boligstiftelsen er automatisk medlem i Beboerforeninga. Beboermøtet er Beboerforeningas styrende organ og alle kan være med å bestemme områdets styre og stell på møtene som vanligvis holdes en gang i måneden. Møtene har flat struktur og møteleder blir valgt ved hvert enkelt møte. Målet er å oppnå konsensus.  I tillegg til de ordinære beboermøtene arrangeres det iblant stormøter, der større saker kan diskuteres mer i dybden.  Saker som skal opp på beboermøtet må meldes inn i forkant til mediegruppa@svartlamon.org. Beboerne er organisert i 5 nabolag. En del saker kan avgjøres på nabolagsmøtene heller enn å tas med til beboermøtene. Hvert nabolag rår også over en pott med penger de kan bruke til diverse vedlikehold. De ulike husene holder også husmøter der det er aktuelt.

Boligstiftelsen

Svartlamon boligstiftelse leier boligmassen på Svartlamon av Trondheim kommune, med unntak av Nyhuset (det høye trehuset), Brioklossen, eksperimentboligene og Selbukassa som vi har tatt opp lån på og eier selv. Boligstiftelsen forvalter boligene og krever inn husleie av beboerne. Pengene stiftelsen får inn går blant annet til lønn til ansatte, oppussing og vedlikehold.  Jo mer arbeid beboerne gjør selv, jo lavere kan vi holde husleieprisen. Boligstiftelsen har kontor over Lobbyen. Der har vi en daglig leder som jobber på full tid. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.  Kjellerlokalet i Stranveien 37 brukes blant annet mye til møtevirksomhet. Hvis du skal arrangere noe kan du reservere møterommet. Det henger et reservasjonsark på veggen ved siden av kjøkkenet.

Kultur- og Næringsstiftelsen

Svartlamon kultur- og næringsstiftelse forvalter lokaler til næringsvirksomheten på området. Den overordnede målsettingen med stiftelsen er den samme som det overordnede målet for Boligstiftelsen (se over). Videre heter det i vedtektene at «Lokalene skal leies ut til unge i etableringsfasen og andre grupper som har behov for rimelige kultur- og næringslokaler. Leietakere skal forplikte seg til stor grad av egeninnsats for å bidra til at husleiene holdes lave.»

Lokalene de disponerer huser DansiT – Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag, Verkstedhallen, Lobbyen, Gratisbutikken, Heads (booking innen hiphop), Lilleby Audio, Lowlife Tattoo, Filmlys, RAKE arbeidsfellesskap (med 16 leietakere), ReMida – Senter for kreativ gjenbruk og silketrykkeriet Sjabrikk.

Om lag 70 mennesker har næringsinntekt knyttet til lokalene som kultur- og næringsstiftelsen disponerer. I tillegg er det flere som driver enkeltpersonforetak fra sine hjem.

Dugnader

Alle som bor på Svartlamon må bidra til fellesskapet. Det kan man for eksempel gjøre ved å delta på de mange dugnadene som arrangeres flere ganger i året. Når det gjøres store prosjekter på husene budsjetterer vi med en stor grad av dugnadsarbeid for å holde kostnadene nede. Dette betyr i praksis at lekfolk gjør det som lekfolk kan gjøre, og så leier vi inn fagfolk til å ta seg av det vi trenger fagfolk til. Hvis du ikke er god på vedlikehold av hus og den slags arbeid så er det mye annet du kan gjøre i tilknytning til en dugnad, for eksempel være med å arrangere den, ta telefoner, ordne mat eller drikke til de som arbeider, passe ungene deres og så videre.

 

                                                                    Grupper

Svartlamon er et byøkologisk forsøksområde. Det er spennende, og det forplikter. Skal vi lykkes i dette prosjektet er vi avhengige av at folk er aktive og gjør en innsats for området.Det er mange måter å engasjere seg på, og det forventes at man tar egen initiativ  og tar kontakt med den gruppa eller aktiviteten du ønsker å bidra til. Vil du ha kompostbinge? Flott, lag kompostbinge! Kanskje du kan arrangere kurs i kompostering, eller i noe helt annet som vil være bra for området. Kanskje du har en idé som er så god at du får støtte av stiftelsen til å gjennomføre den? Hvis det er noe du vil ha gjort: gjør det sjøl!