Beboerforeningen
Beboerforeningen

I 1990 ble Svartlamon beboerforening stiftet med det formål å bevare husene, og å kjempe for billige, sentrumsnære boliger. Beboerforeningen ønsker blant annet å fremme samhold, kreativitet, motkultur, dugnad, fellesskap, økologi, kunst, kultur og toleranse

Beboerforeningen arbeider for å utvikle og bevare Svartlamon  som selvorganisert område og fremmer beboernes og frivillige  deltageres interesser. Skal være en synlig  aktør og fremdriver for en sosial boligpolitikk og byøkologisk  utvikling, samt anti-rasisme og diskriminering i Trondheimsområdet. 

Grovt regnet bor det ca. 240 store og små på Svartlamon, fordelt på et 30-talls bygninger. Alle som har leiekontrakt hos Boligstiftelsen er automatisk medlem i Beboerforeninga. Beboermøtet er Beboerforeningas styrende organ og alle kan være med å bestemme områdets styre og stell på møtene som vanligvis holdes en gang i måneden. Møtene har flat struktur og møteleder blir valgt ved hvert enkelt møte. Målet er å oppnå konsensus.  I tillegg til de ordinære beboermøtene arrangeres det iblant stormøter, der større saker kan diskuteres mer i dybden. En del saker kan avgjøres på nabolagsmøtene heller enn å tas med til beboermøtene. Hvert nabolag rår også over en pott med penger de kan bruke til diverse vedlikehold. De ulike husene holder også husmøter der det er aktuelt.

 

Kontaktperson for beboerforeningen

Torfinn Borkhus er talsperson for beboerforeningen, og beboer på Svartlamon. 

 

Torfinn Borkhus

+47 970 34 753

Beboerforeningen@svartlamon.org

 

Postadresse for beboerforeningen

Strandveien 29

7067 Trondheim