BLUNK presenterer Sanna Lindholm

13. november 2015 - 15. november 2015  Ι  Kunst

Opening 20:00 Friday
Sat – Sun 12:00 – 14:00
_____________________

WARRIOR`S

Warrior´s

Warrior´s utgår ifrån kvinnodominerade yrkesgrupper med fokus på vårdbiträdet och städerskan. Arbetet vill utmana och spegla, genom konsthantverk, maktstrukturer och konventioner inom kvinnors arbetsliv och verklighet. Warrior´s har som ambition att dels synliggöra de bristfälliga arbetsvillkoren yrkesgrupperna förhåller sig till men också belysa vikten av dessa yrken, den kraft som finns hos kvinnor i grupp och i solidaritet kvinna till kvinna.

Jag intresserar mig för bekanta symboler och vardagsobjekt, föremål som driver våra rutiner, rutingöromål och renhållningsarbete av kropp och rum. Ofta handlar det om att vara uppmärksam på det jag har runtomkring mig. Utforska det vardagliga, se det stora i det lilla och ta upp det som har tappats, att plocka upp och tvätta rent, torka och ge en ny plats.

Jag finner en intressant frustration i det ofunktionella och ett intresse i att undersöka när någonting som förväntas ha en viss funktion går över till att bli och vara någonting annat. Det finns för mig en stor öp-penhet i det som inte anses ha nägot värde längre, som kanske aldrig hade något annat värde än dess funktion, som tillexempel det hårda plastbandet runt ett paket. Jag söker efter att göra föremål som kan ligga mellan det nödvändiga som en protes och samtidigt ytlig som en prydnad. Jag vill placera mig i gränsen mellan definitioner och göra objekt som är manipulerade i dess funktion men där funktionen inte är eliminerad, utan tvetydig.

Mitt arbete handlar om att vårda men även om slitningar, kontraster och utanförskap med humor, vardagssymbolism och tvetydighet som ledord.

WARRIOR`S

Warrior’s is based on female-dominated professional groups with focus on the nursing assistant and cleaner. This work wants to challenge and reflect, by crafts, power structures and conventions in women ́s working life and reality.

Warriors’s ambition is to partly highlight the poor working conditions of these professional groups reality to but also highlight the importance of these professions and to put on display the power that exists among women in groups and in solidarity woman to woman.

I´m interested in familiar symbols and everyday objects, objects that drives our routines, routine chores and sanitation work of the body and space. Often it’s about being aware of what I have around me.
Explore the everyday, see the big in the small and to pick up what has been lost, to pick up and wash clean, dry, and give a new space and place.

I find an interesting frustration in the non-functional and an interest to investigate when something that is expected to have a certain function transforms to something else. It is for me a great openness in what is not considered to have any value anymore, as perhaps never had any value other than its function, such as the hard plastic ribbon around a package.

I´m searching to make objects that may lie between the necessary as a prosthesis while superficial as an ornament. I want to place me in the border between definitions and make objects that are manipulated in its function, but where the function is not eliminated, just ambiguous.

My work is about nurturing but also frictions, contrasts and exclusion with humour, everyday symbolism and ambiguity as lead words.